لطفا برند شخصی معتبر داشته باش واگرنه شرمنده من تو را نمی‌شناسم