پاکسازی ساحل دریای خزرتوسط سربازان پادگان شهدای ارتش / فیلم و تصویر

جمعی از سربازان دوستدار محیط زیست زباله های ساحل دریای خزر راجمع کردند.
به گزارش نیکاخبر ، سربازان اردوگاه فرهنگی آموزشی شهدای ارتش در نکا ،زباله های یک کیلومتر از ساحل دریای خزر را در پاکسازی کردند.

شایان ذکر است در این برنامه مفرح پرسنل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نکا مشارکت داشتند .مطالب مشابه