چرا از فرمول ۷۰% اقتصاد استفاده نمیکنید تا بهترین تصمیم را شرایط سخت بگیرید؟