ایران گروه

یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

انتقال جزیی و کلی علامت تجاری

نویسنده: nazanin nazanin   

انتقال جزیی و کلی علامت تجاری

قابلیت نقل و انتقال علامت تجاری در موسسه حقوقی ثبت کریم خان

به دلیل ابزاری بودن علامت تجاری به راحتی قابل نقل و انتقال است.این واگذاری ها می تواند اعم از بخشی از علامت و یا کل علامت تجاری باشد.این واگذاری و جابه جایی باید زیر نظر مقررات و ضوابط قانونی باشد تا اعتبار داشته باشد.ماده ی ۱۳۹اساس نامه اجرایی قانون ثبت علائم و اختراعات بیان میدارد:برای واگذاری حق مالکیت علامت ثبت شده باید به مرجع ثبت کننده مراجع و در آن جا ثبت گردد.مادامی که این جابه جایی فقط بین اشخاص و ثبت نشده باشد مرجع علامت تجاری را به نام مالک خواهد شناخت.

انتقال جزیی و کلی علامت تجاری
انتقال جزیی علامت تجاری

زمانی که علامت تجاری برای بعضی از اجناس و فعالیت های شناخته شده یا در منطقه خاص مورد استفاده شده منتقل شود واگذاری علامت تجاری بصورت جرئی صورت میگیرد انتقال جزیی.به طور مثال بکارگیری و واگذاری علامت تجاری بصورت منحصربرای شخص در شهر یا مکان خاص صورت گیرد.به دنبال پیگیری قانون در مورد واگذاری علامت تجاری چه بصورت جزئی یا کلی در ادامه به رسیدگی موارد قانونی می پردازیم.
واگذاری علامت تجاری بصورت جزئی

در مباحث قبل بیان شد که مالک علامت تجاری حق واگذاری علامت تجاری خود را بصورت کلی به شخص دیگر دارد.

جهت واگذاری برند مدارک ذیل مورد نیاز است:

    کلیه مدارک ثبت برند شامل روزنامه آگهی تقاضا، گواهینامه ثبت برند، آگهی رسمی
    کارت ملی و شناسنامه مالک جدید
    کارت ملی و شناسنامه مالک قدیم
    اسناد حاکی بر موضوع فعالیت برای مالکیت جدید برند
    دریافت نامه های مربوط به استعلام واگذاری برند و تنظیم قراداد نامه در دفتر خانه اسناد
    شماره ثبت برند و رمز ورود به سامانه،شماره اظهارنامه
    انتقال قهری علامت با رعایت مقررات توسط ورثه و با ارائه رونوشت مصدق گواهی انحصار وراثت با تعیین سهم الارث به ثبت می رسد.
    مدارک نمایندگی قانونی، ( در صورت وجود )
    رسید مرتبط به هزینه های پرداخت شده

مراحل واگذاری علامت تجاری به شرح زیر می باشد:

    تنظیم سند صلح علامت تجاری در دفاتر اسناد رسمی
    استعلام سابقه ثبت علامت تجاری از اداره مالکیت صنعتی توسط دفترخانه ( در زمان واگذاری برند،حتما باید به مدت اعتبار آن جهت منقضی نبودن برند توجه کرد.)
    تقاضایی کتبی برای ثبت واگذاری در دفتر ثبت اداره مالکیت صنعتی
    چاپ آگهی واگذاری علامت در روزنامه رسمی

الزامات قانونی انتقال علامت ثبت شده

جهت ثبت واگذاری باید در تقاضانامه کتبی طبق ماده۱۳۹ اساس نامه ثبت علایم و اختراعات نکات ذیل صراحتاًنام برده شود.
شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران

اسم و نشانی و تابعیت مالک جدید یا نماینده قانونی وی در صورت واگذاری جزئی، و اعلائم اجناس و فعالیت های که علامت نسبت به آن ها انتقال داشته است.

ماده ۱۴۰- اگر واگذاری در مورد جرئی از اجناس یا فعالیت موضوع علامت ثبت شده باشد، خروج آن از مالکیت مالک اولیه علامت، به صورت مشخص بدنبال علامت ثبت شده در دفتر ثبت علامت تجاری ،و در صورت ثبت با انتقال مزبور طبقه ، یا طبقاتی بصورت کلی از چهارچوب علامت ثبت شده خارج گردد، در این صورت به آن طبقه یا طبقات شماره یا شماره های فرعی به تعداد طبقات نام برده تعلق می گیرد وزمانی که واگذاری صرفاَ مربوط به اجناس یا فعالیت های ، بدون واگذاری کلی طبقه مربوط واقع شده باشد ، و در ابتدا از راه های نام برده شماره گذاری شده و پس از آن شماره فرعی از شماره فرعی طبقه مرتبط محسوب و به همین طریق به دنبال علامت ثبت شده مندرج می گردد.

تبصره ۱ – هرگاه واگذاری موضوع این ماده در دفتر الحاقیه درج گردد، لازم است به شماره ثبت اصلی علامت ثبت شده و صفحه و دفتر مربوط اشاره شود.

تبصره ۲- درزمان واگذاری جزیی اجناس و فعالیت های موضوع علامت،نمیتوان زمان اعتبار بخش منتقل شده را بیشتر از زمان اعتبار باقی مانده علامت ثبت شده در گواهی نامه ثبت شود.

تبصره ۳-در صورت واگذاری جزیی کالاها و خدمات موضوع علامت، مالک جدید می تواند تقاضایی صدور گواهی نامه علامت برای باقی مانده از دوره اعتبار علامت ثبت شده را خواستارشود.

تبصره ۴- چنانچه علامت ثبت شده در زمان مشخص تمدید نگردد، منعی در تمدید علامت برای آن دسته از اجناس و فعالیت های که قبل از زمان تمدید جزئی انتقال داده شده اند،نخواهد داشت.

تبصره ۵- واگذاری و جابه جایی جزیی اجناس و فعالیت ها ی موضوع علامت باید درآخرین گواهی نامه معتبر علامت نیز ثبت گردد.

ماده ۱۴۱- اجازه بهره برداری از علامت ثبت شده توسط مالک علامت بصورت قانونی به سایر نیز داده شود.

همچنین در مجوز بهره برداری باید بصورت واضح نمایان گردد که آیا اجازه به شکل منحصری صادر می شود یا خیر و نیز این که آیا اجازه گیرنده فعلی حق دادن تصدیق های بعدی را دارد یا خیر.

هر مجوز بهره برداری که انحصاری یا غیر انحصاری بودن آن کامل مشخص نشده باشد و به ثبت برسد غیر انحصاری تلقی می گردد.

ماده ۱۴۲- مرجع ثبت موظف است مواردی را در زمینه کنترل اجازه دهنده بر چگونگی و مرغوبیت اجناس یا فعالیت های موضوع علامت از طریق اجازه گیرنده را در مجوز بهره برداری دردسترس قرار دهد، در غیر این صورت،مجوز بهره برداری قابل ثبت نخواهد بود.

ماده ۱۴۳- مالک علامت باید بصورت کاملا صریح موارد ذیل رادر تقاضانامه خود جهت ثبت جواز بهره برداری به مرجع ثبت استرداد نمایید:

    اسم و نشانی و تابعیت اجازه گیرنده و نماینده قانونی وی در صورت وجود.
    اظهار اجناس یا فعالیت ها ی که اجازه بهره برداری نسبت به آن ها تعلق گرفته است ،هنگامی که اجازه فقط به بخشی از اجناس یا فعالیت ها باشد.

به همراه تقاضانامه باید اسناد ذیل جهت اخذ مجوز بهره برداری ضمیمه شود:

    سندقانونی حاکی بر واگذاری مجوز بهره برداری که به امضاء اجازه دهنده و اجازه گیرنده رسیده است.
    اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت
    مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود
    وصول مربوطه به هزینه های پرداخت شده

تبصره ۱- مرجع اخذ جواز بهره برداری و چاپ آگهی طبق ماده ۱۴۶ این اساسنامه ،گواهی اخذ جواز بهره برداری را برای اجازه گیرنده درصورت تقاضا صدور میشود.

تبصره ۲- چنانچه مراحل پایان یا لغو پیش از سررسید جواز بهره برداری برحسب قوانین و مقررات مربوط در قالب متن قراردادباشد، با انجام تغییرات مناسب نیزهم به دستاویز مقررات این ماده ، قابل درج خواهد بود.

ماده ۱۴۴- اسناد و مدارک مورد نیازجهت انصراف مالک علامت که با ارائه درخواست کتبی به مرجع ثبت نسبت به حقوق مالک می باشد به شرح زیر می باشد:

    اقرار نامه رسمی حاکی بر انصراف که به امضاء مالک علامت رسیده است.
    اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت
    مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود
    وصول مربوطه به پرداخت هزینه های حق ثبت تغییرات

تبصره ۱-مادامی که مالک علامت بهره برداری علامت را در زمان معتبر بودن آن چه بصورت جزئی یا کلی واگذار نکرده باشد انصراف وی از قانونی خود نسبت به علامت ثبت شده صورت میگیرد.

تبصره ۲- حق ثبت و سایر هزینه های پرداختی به مرجع ثبت به هنگام انصراف استراد نخواهد شد.

ماده ۱۴۵- اصل یا کپی گواهی سند واگذاری،اعطاء اجازه بهره برداری، پایان یا لغو پیش از سررسید اخذ بهره برداری یا انصراف از مالکیت علامت ثبت شده در خارج از ایران انجام شده باشد،

که در آن شماره و تاریخ علامت ثبت شده در ایران قید و به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد، دلیل واگذاری،اعطاء اجازه بهره برداری، پایان یا لغو پیش از سررسید اخذ بهره برداری یا انصراف بهره برداری یا انصراف از مالکیت علامت، برای ثبت آندر نیز می باشد.

ماده ۱۴۶- تمامی جابه جایی و واگذاری ها یا لغو و پایان و یا انصراف از علامت ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت علامت، ثبت و به دنبال گواهی نامه علامت ثبت می گردد و جز در مورد تغییر نشانی،به هزینه ذی نفع ظرف ۳۰ روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی چاپ می شود.موارد نام برده تا زمانی که ثبت نشده اند در مقابل اشخاص ثالث قابل تحویل دادن نمیباشد.ثبت آن ها مشروط به پرداخت هزینه های تعیین شده در جدول هزینه ها و در صورت لزوم هزینه چاپ آگهی مربوط خواهد بود.

ارائه بهترین خدمات فوق تخصصی را در ثبت از موسسه حقوقی ثبت کریم خان و از کادر بسیار مجرب آن به خواهید.

نظرات() 

یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

اندیشه ی یک کسب و کار موفق با ثبت شرکت

نویسنده: nazanin nazanin   

اندیشه ی یک کسب و کار موفق با ثبت شرکت

نکاتی در خصوص کسب و کار موفق از طریق ثبت شرکت

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب نکاتی در خصوص کسب و کار موفق از طریق ثبت شرکت را ارائه می دهد.

اصطلاح شرکت در مفاهیم زیر کاربرد دارد:
شرکت در قانون مدنی و قانون تجارت با معانی گوناگونی مورد استفاده قرار گرفته است؛شریک،همراه شدن در کاری،انبازی،کمپانی ایجاد کردن،کنسرسیوم.
شرکت به معنای همراه شدن در کاری:هر گونه همراهی دو یا چند نفره در کارهای تجارتی،صنعتی،کشاورزی،ساختمانی،استخراج و بهره برداری از معادن،تولید و پخش اجناس،کارهای مربوط چاپ کتاب و روزنامه های مختلف و …. از انواع شرکت های شرعی و قانونی به حساب می آید.

اندیشه ی یک کسب و کار موفق با ثبت شرکت

در زمان های قدیم،انسان ها با همکاری یکدیگر سرمایه و تلاششان را برای نتیجه اقتصادی بهتر و میزان تولید بیشتر گردآوری می کردند که در نتیجه با معنای شرکت آشنا بوده اند.در طول تاریخ این سرمایه و توان به شکل های گوناگونی ایجاد شده است.

اعضای این گروه ها گاهی مدت زمان طولانی و گاهی مدت اندک با یکدیگر همکاری می کردند.همکاری مدت زمان طولانی در معاملات زمینی و همکاری اندک بیشتر در معاملات دریایی استفاده می شد که شرکت های امروزی آن ، یعنی شرکت های سرمایه و شرکت های اشخاص برداشت کرد.شرکت های نوع دوم که از شرکت های پرطرفدار بودند، اکنون در حال کاهش اند و بلعکس شرکت های نوع اول روز به روز بیشتر می شود.

بدون شک شرکت ها دارای منافع زیادی هستند که تلاش فردی در آن وجود ندارد،در مقابل تلاش گروهی برای دستیابی به هدفی واحد و یگانه و از جمله محدودیت مسئولیت فعالان تجاری فوایدی مانند ایجاد سرمایه بیشتر و جمع شدن کارشناس هایی گوناگون را دارد.

همین برتری های شرکت باعث شده است که ،حتی بازرگانان فردی به جای فعالیت تجاری سنتی،کارهای خود را در عرصه های اقتصادی،صنعتی،کشاورزی،تولیدی و ….در طرح شرکت انجام دهند تا از فواید این شرکت ها استفاده کنند.

امروزه دولت ها هم فعالیت اقتصادی خود را در طرح شرکت های تجاری عرضه می کنند.شرکت های تجاری از لحاظ اقتصادی اهمیت فراوانی دارند و دارایی مجموعه های صنعتی و تجاری به آن ها تعلق دارد.

این نکته از زمان های قدیم صادق بوده و در زمان ما با تغییرات اساسی اقتصادی و سیاسی،شکل واضح تری به خود گرفته است.

درباره این موضوع به شرکت های بزرگ تجاری به زبان چند ملیتی اشاره میکنیم:که در قرن حاضر با متلاشی شدن نظام کمونیستی و تمایل جهانی به سوی اقتصاد بازار آزاد،کشورهای بزرگ صنعتی رقبای دولتی خود را از دست می دهند.امروزه در بیشتر استان های کشورمان بیش از یک میلیون شرکت تجاری در حال فعالیت هستند,اگر افرادی که در هر یک از این شرکت ها نفعی دارند به کار گرفته شوند،دامنه گستردهای از افراد با حقوق شرکت های تجاری ارتباط مستقیم دارند.

اما شرکت های تجاری درشکل های گوناگونی حضور پیدا میکنند.مطالعه شرکت های تجاری از حیث مختلف مفید می باشند و به شما در انتخاب طرح و نوع شرکت کمک خواهد کرد.در قوانین ایران شرکت ها دارای شخصیت حقوقی می باشند.در ماده ۲۰ قانون تجارت ایران ، انواع شرکت های تجاری را آمارگیری کرده است.شرکت هایی که از این انواع می باشند,شرکت تجاری محسوب می شوند و شرکت های دیگر اگر به فعالیت تجاری بپردازند شامل این عنوان می باشند،جز در مواردی که شرکت تضامنی تعبیر شود.( ماده ۲۲۰ ق.ت)

قانون تجارت سه نوع عمده شرکت را پیش گویی کرده است: شرکت هایی که در آن ها مسئولیت تمامی همکاران نامشخص است ، شرکت هایی که در آن ها مسئولیت تمامیه همکاران به سرمایه ای وابسته است که به شرکت آورده اند و شرکت هایی که در آن ها مسئولیت بعضی همکاران نامحدود و مسئولیت بعضی محدود به سرمایه های برده به آن شرکت است.

شرکت های تضامنی و نسبی از شرکت هایی هستند که در آن ها مسئولیت تمامی سهامداران در برابر طلبکاران شرکت نامشخص است ؛البته در شرکت های تضامنی، هر یک از سهامداران مسئول پرداخت تمامی بدهی های شرکت به اشخاص ثالث است،اما در شرکت نسبی هر نفر فقط به نسبت سهمی که در شرکت دارد مسئول پرداخت بدهی شرکت خواهد بود.روی مشترک این دو گونه شرکت این است که طلبکاران این شرکت ها طلب خود را علاوه بر دارایی شرکت ، از دارایی شخصی همکاران نیز طلب کنند.مسئولیت نامحدود شرکا نیز به همین معنی است.

شرکت های سهامی ( عام و خاص ) و شرکت های با مسئولیت محدود از شرکت هایی هستند که در آن ها مسئولیت تمامیه همکاران به سرمایه ای محدود است که به شرکت آورده اند.تفاوت این دو نوع شرکت این است که در شرکت های سهامی خاص ،که سهامدار به شرکا اطلاق می شوند،سهام خود را می توانند به راحتی به اشخاص ثالث واگذار کنند،اما در شرکت های با مسئولیت محدود سهامداران که هر یک درصدی از کل سرمایه شرکت را دارند، نمی توانند سرمایه خود را در شرکت آزادانه به اشخاص دیگر واگذار کنند.

شرکت های دولتی جزء شرکت های سهامی هستند، تا زمانی که مخالفتی از سوی این شرکت ها درمورد اساسنامه نباشد قوانین و ضوابط طبق طرح قانونی ۱۳۴۷ در مورد آنها اجرا می شود.شرکت های مختلط از شرکت هایی هستند که در آن ها شریک ضامن و شریک غیر ضامن وجود دارد.مسئولیت شرکای ضامن همانند مسئولیت شرکای شرکت های تضامنی است و مسئولیت شرکای غیر ضامن به آورده آن ها به شرکت محدود است.

شرکت مختلط به شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی تقسیم می شود.شرکت مختلط سهامی شامل شرکت تضامنی و شرکت سهامی است و شرکت مختلط غیر سهامی شامل شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود است.

طبق تبصره ۷ ماده ۲۰ قانون تجارت،علاوه بر شرکت هایی که نام بردیم، شرکت تعاونی تولید و مصرف هم از انواع شرکت های تجاری نام برده است.نظر به اینکه طبق قانون بخش تعاونی ( مصوب ۱۳۷۰) شرکت های تعاونی تولید و مصرف نیز از بنا به همین قانون تابع آن خواهند بود.

شرکت های تعاونی تابع قانون جدید در صورتی که در کاری فعالیت داشته و طبق قانون تجارت باشند ،تجاری تلقی می شوند،در غیر این صورت تجاری نخواهند بود.
به طور خلاصه به شرکت هایی تعاونی گفته می شود که در پی سود و تقسیم آن برای به کارگیری سرمایه نیستند،بلکه قصد از ایجاد آن ها بردن سود با به کاربردن اعضا است.
قصد اعضا در آینده و نوع فعالیت و کارهای افراد،معیار وظیفه هر یک از شرکا و تعداد افراد عضو به انتخاب نوع شرکت بستگی دارد.
آمار نشان می دهد از میان این شرکت های متنوع،شرکت های سهامی با مسئولیت محدود از شرکت های فعال و پرکاربرد در کارهای تجارت و بازرگانی به شمار می آیند.

در نهایت ویژگی های عمومی شرکت های تجاری برای تاسیس و ثبت شرکت به شرح زیر است:
شرکت سهامی عام

در شرکت سهامی عام حداقل سرمایه ۵۰۰هزار تومان و حداقل سهام داران و هیات مدیره ۵ نفر است.
شرکت سهامی خاص

در شرکت سهامی خاص حداقل سرمایه ۱۰۰هزار تومان و حداقل سهام داران و هیات مدیره ۳ نفر است .
شرکت با مسئولیت محدود

در شرکت با مسئولیت محدود حداقل سرمایه محدودیت ندارد و حداقل سهام داران ۲ نفر و حداقل هیات مدیره یک نفر یا بیشتر می باشد.
شرکت تضامنی

در شرکت تضامنی حداقل سرمایه محدودیتی ندارد و حداقل سهام داران ۲ نفر و حداقل هیات مدیره یک نفر یا بیشتر است.
شرکت نسبی

در شرکت نسبی حداقل سرمایه محدودیتی ندارد و حداقل سهام داران ۲ نفر و حداقل هیات مدیره یک نفر یا بیشتر می باشد.
شرکت مختلط سهامی

در شرکت مختلط سهامی حداقل سرمایه محدودیتی ندارد و حداقل سهام داران ۲ نفر وحداقل هیات مدیره یک نفر یا بیشتر می باشد.
شرکت مختلط غیر سهامی

در شرکت مختلط غیر سهامی حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل سهام داران ۲ نفر و حداقل هیات مدیره یک نفر یا بیشتر می باشد.
شرکت تعاونی

در شرکت تعاونی حداقل سرمایه محدودیتی ندارد و حداقل شرکا ۷ نفر و حداقل هیات مدیره ۳ تا ۷ نفر می باشد,وظیفه سهامداران به اندازه مبلغ هر سهامدار و در صورت غیر سهامی بودن به رضایت سهامداران در بخشنامه می باشد.

در پایان شما عزیزان در صورت نیاز به راهنمایی در ثبت شرکت،می توانید با کارشناسان حرفه ای ما در ثبت شرکت کریم خان تماس حاصل فرمایید.

نظرات() 

آیا در جستجوی وکیل خبره برای انجام امور ثبتی خود هستید؟

آیا جهت شروع کردن یک کسب و کار تجاری موفق، یک وکیل متخصص و حرفه ایی برای امور حقوقی خود جست و جو می کنید ؟ آیا زمان ، هزینه و چگونگی خدمات دادن برای شما مهم می باشد؟ آیا درجریان می باشید موسسه حقوقی کریم خان ، یکی از معروف ترین و قابل اعتبارترین مرکزهای حقوقی می باشد که قادر بوده است با به کارگیری از مجموعه ای از حقوق دان ها و وکیل های خوش نام و متخصص هزاران پرونده ثبتی را در کم ترین ترین زمان ممکن با موفقیت به اتمام برساند؟

چنانچه دنبال یک مشاوره حقوقی متخصص و وکیل می باشید ، توجه به نکته های زیر موجب می شود تا زودتر به هدف مورد نظرتان برسید.

 

آیا در جستجوی وکیل خبره برای انجام امور ثبتی خود هستید؟

چنانچه موضوع شرکت و داد و ستدهای اقتصادی و مسائل بازرگانی به طور انحصاری محدود به موسس های شرکت وبازرگان ها نباشد و افراد زیادی از قشرهای جامعه را به طور مستقیم یا غیر مستقیم شامل می شود و از نظر مالی دغدغه های بسیاری را برای مردم بوجود آورده است.

چنانچه شما هدف تان این می باشد تا شروع به یک تجارت کنید ، موفقیت در کسب و کار هرگز به صورت خود به خودی و یا مطابق شانس ایجاد نمی شود بلکه، این موفقیت به طور اصولی به سازمان دهی و آگاهی فرد راه انداز کسب و کار وابسته می باشد. عدم آگاهی از مقررات و قوانین ، نداشتن تجربه ، نداشتن کنترل قوی ، قراردادهای اعتباری ضعیف ، از عامل هایی شکست در یک کسب و کار می باشد. یکی از عالی ترین روش ها برای پیش گیری از هر نوع تضعیف در کسب و کار، به کارگیری یک راهنما می باشد.فردی که دارای تجربه های مرتبط با کسب و کار می باشد و بتواند شما را در این کار مشاوره دهد .

به کارگیری یک راهنما، می تواند برای دوری کردن از اشتباه ها یا تشخیص فرصت های پنهانی نقش حیاتی را بازی کند. برای عده زیادی از کارآفرین ها و طراحان موسسه ها و شرکت های تجاری، روند به کارگیری از یک راهنما ( فکر ، تحقیق ، مذاکره، تجزیه و تحلیل ) به اندازه طرح پایانی و یا حتی بیشتر از آن مفید می باشد.این کار می تواند سود زیادی برای طرح کسب و کار شما فراهم بیاورد .

یک طرح پایانی آماده ، به طور کامل نشان خواهد داد که اشخاص باتجربه و توانمند ، کار را می شناسند و آن ها را جهت پیشرفت طرح های کسب و کار موسسه ها و مدیرهای شرکت به کار می برند.

ویژگی برجسته ما حضور وکیل های درجه ی یک ، با تجربه و برجسته دادگستری می باشد که همین مهم مانع از تلف کردن هزینه و زمان شما می باشد. کادرمتخصص و خبره ما با به کارگیری از توان بالای اعضای خود ، در کم ترین زمان ممکن فعالیت های حقوقی و ثبتی موردنیاز را برای پشتیبانی از منفعت های درخواست کنندگان گرامی انجام می دهد و به شما کمک خواهد کرد تا تصمیم های مناسب تری را بگیرید.

کادر متخصص و حرفه ایی ثبت کریم خان با به کار گیری وکلای درجه یک و خبره در خصوص امور ثبتی شما به شما مشاوره رایگان خواهد داد .
ما از انتخاب شما به خود مفتخریم .

نظرات() 

یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

بررسی عملکرد و سود و زیان شرکت سهامی

نویسنده: nazanin nazanin   

بررسی عملکرد و سود و زیان شرکت سهامی


مجمع عمومی عادی پایان هر دوره به عملکرد شرکت که اساس یه شرکت به دوره های مالی تقسیم می شود را ارزیابی می کند.مجمع نام برده پس از بررسی حساب های شرکت درصورت وجود سود در مورد ذخیره آن ها یا تقسیم آن ها بین سهامداران تصمیم گیری می کند.در این متن به بررسی عملکرد و سود و زیان شرکت توضیحاتی می دهند.
عملکرد و سود و زیان شرکت سهامی

مجمع عمومی عادی پس از بررسی حساب های شرکت،در صورتی که سودی وجود داشته باشد،درمورد چگونگی تقسیم آن تصمیم گیری خواهد کرد.بررسی عملکرد و سود و زیان شرکت در پایان هر دوره مالی انجام می شود.
تصویب حساب های شرکت سهامی

مدیران شرکت به موجب لایحه قانونی ۱۳۴۷ ،وظیفه دارند قوانین و زمان بندی اختصاصی را که زیرنظر الزامات مالی تعیین شده است پیروی کنند.این قوانین درباره شیوه تنظیم حساب ها،اقدامات مدیران قبل از تشکیل مجمع عمومی مالکین سهام و ضمانت مجمع عمومی درباره تصویب حساب های شرکت و گزارش مالی است.
الف) تنظیم حساب های شرکت سهامی

به موجب ماده ۲۳۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ : ” هیات مدیره شرکت باید پس از اتمام سال مالی ، صورت دارایی و بدهی شرکت وترازنامه،حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به پیوسته گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی ارائه دهد …” تعهداتی که شرکت آن ها را ضمانت کرده است ، از جمله ضمانت بروات و سایر ضمانت و هم وثیقه های تعهد شده آن باید با توجه به مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.( ماده ۲۳۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷ )

” در ساماندهی حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت باید همان شیوه ها ومحاسبه ها که در سال مالی قبل از آن استفاده شده ملاحظه شود.مادامی که تغییری در شکل و روش های ارزیابی سال قبل انجام شده باشد باید اسناد مذبور به هر دوشیوه و هردو روش محاسبه گردد تا مجمع عمومی با مطالعه آن ها و با توجه به بیانیه هیات مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم شود”( ماده ۲۳۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷)

صورتحسابی که شرایط مالی شرکت را درزمان تعیین شده نشان می دهد ترازنامه شرکت نام دارد.میزان دارایی و بدهی و حقوق مالی صاحبان سهام شرکت را در پایان هر دوره مالی می تواند در این صورت حساب یافت.تغییر در عملکرد شرکت را بامقایسه هر ترازنامه با ترازنامه های سال قبل می توان مشخص کرد.سهامداران با بررسی ترازنامه ازارزش سهام خود اطلاع می یابند و قدرت و ثبات مالی شرکت برای طلبکاران مشهود میشود.

در بخش اول ماده ۲۳۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ آماده است : ” در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته موردنیاز در نظر گرفته شود ، اگرچه پس از وضع فرسودگی و اندوخته سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد.”مبالغی که شرکت باید برای منظورهای خاصی کنار بگذارد، از جمله برای رو به رو شدن با زیان ها و هزینه های ناشی از حوادثی که ممکن است اتفاق بیفتد اندوخته گفته میشود.

درحالی که بخش دوم این ماده به ذخیره اشاره می کند.به سبب این بخش از ماده : ” به حداقل رسیدن ارزش دارایی ثابت ( که یکی از ارقام مندرج در ترازنامه است ) چه براثر استعمال ، خواه تغییر فنی و یا به سایردلایل باید دراستهلاک قیدگردد.برای بازپرداخت کاهش احتمال ارزش دیگر نمونه ها دارایی و زیان ها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد”.به هر حال ، ذخیره های در نظر گرفته شده ،اکثرا برای جابه جایی طلب های مشکوک الوصول ، هزینه های اقامه دعاوی در جریان شرکت ، کاهش ارزش سرقفلی و مانند آن قید گردد.

ترازنامه شرکت ضمیمه به حساب سود و زیان است.حساب سود و زیان مستلزم دو اصل است : بستانکار و بدهکار. دربدهکار کلیه هزینه های آن در یک دوره مالی در بستانکار همه درآمدهای شرکت منظورمیگردد.اگر تفاوت جمع دو اصل،در بخش بدهکار بیشتر باشد نشانگر زیان شرکت و اگر در بخش بستانکار بیشتر باشد بیانگر سود خالص شرکت است.حساب سود و زیان برای دوره ای تهیه می شود که شروع آن از زمان تنظیم یک ترازنامه و خاتمه آن از زمان تنظیم ترازنامه بعدی است ؛ دراین صورت می توان گفت ازطریق حساب های سود و زیان ترازنامه های متوالی در یک موسسه را تهیه کرد.
ب) اقدامات مدیران پیش از تشکیل مجمع عمومی

در ماده ۲۳۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ اماده است که هیات مدیره شرکت باید قبل از تشکیل مجمع عمومی صورت حساب های آن را به همراه گزارشی درباره فعالیت و شرایط عمومی شرکت ساماندهی کند ، دراین صورت هیات مدیره باید برای تنظیم این مدارک و گزارش، جلسه تشکیل دهد.درحالی،در بند ۱۹ ماده ۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷ قانونگذار تعیین کرده که اجباراً ، زمان تنظیم گزارش وضعیت مالی و عمومی شرکت،حساب ها باید در پیشنهاد اساسنامه آورده شده باشد و مدیران باید زمان اشاره شده را در نظر گیرند.گزارش پیوست و صورت حساب های مذکور بایدحداقل ۲۰ روز پیش از زمان مجمع عمومی عادی سالانه به بازرسان شرکت تسلیم شود.(بخش اخیر ماده ۲۳۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

مدارک ثبت شده در ماده ۲۳۲ ابزاری است برای اطلاع یافتن سهامداران از موقیعت شرکت و مالکین سهم می تواند از پانزده روز پیش از منعقدشدن جلسه مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورتحساب ها رجوع کرد و از آن ها کپی کند.( ماده ۱۳۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت باید به صورت پیوست به صورت حساب های مالی نام برده،در ماده ۲۳۲ در اختیارمجمع عمومی گذاشته شود.این گزارش باید به صورت واضح شامل اطلاعاتی مانند شرایط شرکت از لحاظ فعالیت سال مالی عنوان گزارش ، سود و زیان سال مذکور،مشکلات احتمالی شرکت ، و الزام یا عدم الزوم توسعه فعالیت شرکت در آینده باشد.هر گاه تغییری در محاسبه و ارزیابی حساب ها که در سال مالی پیش از این معمول بوده است ایجاد شود ، مطلب باید به مجمع عمومی اطلاع داده شود.( ماده ۲۳۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
ج)تصویب حساب ها و گزارش مدیران به وسیله مجمع عمومی سالانه

در حقوق ایران ، انتصاب زمان تشکیل مجمع عمومی سالانه بردوش اساسنامه است ( مواد ۸۹ و ۱۳۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷).اما رئیس و اعضای هیات مدیره شرکت سهامی باید حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع مزبور را دعوت کند.مجمع عمومی پس از اطلاع از گزارش مدیران و نیز بازرسان شرکت در مورد تایید حساب ها و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت تصمیم گیری می کند.گزارش بازرس یا بازرسان شرکت باید در جلسه مجمع خوانده شود، به غیراز این تصمیم گیری برای ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی شرکت اعتبارنخواهد بود.( تبصره ماده ۸۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷)

با توجه به قوانین مذبور مجمع عمومی می تواند با آشنایی کامل از اوضاع شرکت در مورد تایید حساب ها تصمیم گیری کند و بعد ازتایید حساب های شرکت باید به سودهای اختصاص داده شده به سهامداران بپردازد. به شروط اینکه حساب های شرکت نشان دهنده بودن سود باشد.صورتجلسه تایید ترازنامه شرکت باید برای ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال شود.( بند ماده ۱۰۶لایحه قانونی ۱۳۴۷ ) ودرخلاف ماده ۲۴۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مدیران مسئول به مجازات در نظرشده محکوم خواهند شد.
تخصیص سود

سود میان سهامداران توسط مجمع عمومی با دو احتمال اعمال میشود:احتمال وجود سود قابل تقسیم و احتمال عدم آن
الف ) فرض وجود سود قابل تقسیم

” سود خالص سال مالی شرکت به جز زیان های سال های مالی پیش از این و اندوخته قانونی…و دیگر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است سود قابل تقسیم گفته میشود ” ( ماده ۲۳۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
۱٫سود خالص

ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت نشان دهنده اندازه درآمد شرکت و نیز هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها در سال مالی است.” درآمد حاصل در همان سال مالی به جز کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها سود خالص شرکت در هر سال مالی است ” ( ماده ۲۳۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷ ) .شرکتی دارای سود خالص است که درآمد آن بیش از هزینه ها و استهلاکات باشد،اگر این شرایط برعکس باشد شرکت به میزان تفاوت بین درآمد و هزینه ها ، زیان روبه رو شده است.
۲٫اندوخته قانون

برابر با ماده ۵۷ ق.ت در لایحه قانونی ۱۳۴۷ کلیه شرکت های سهامی موظفند مبلغی از سود خالص را به عنوان اندوخته قانونی جدا بگذارند.بیستم سود خالص شرکت پس از اعمال زیان های وارد آمده در سال های قبل است میزان اندوخته قانونی است ( ماده ۲۳۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷).” همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید عنوان کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد”( ماده ۱۴۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷)

شرکت می تواند برای فعالیت های مختلفی از اندوخته قانونی استفاده کنند زیرا قانونگدار برای مصرف آن هیچ پیش بینی نکرده است.در هر صورت ، اندوخته قانونی از بدهی های شرکت به صاحبان سهام است هر چند وجود آن توان مالی شرکت را افزایش می دهد.

هدف قانونگذار از دوراندیشی اندوخته قانونی افزایش دادن پشتوانه طلب طلبکاران از شرکت است .ازاین رو ، افزون بر الزامی کردن اندوخته نام برده قرار گذاشته شده که هر گاه تصمیم مجمع عمومی درمورد توزیع سود میان سهامداران شامل کسر اندوخته قانونی نباشد ، بی اعتبار است.( ماده ۲۳۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷)
۳٫اندوخته اختیار

اندوخته ای که شرکت مختار است ، در صورت تصمیم مجمع عمومی مبنی بر عدم تقسیم سود میان سهامداران ، بنابر تصمیم این مجمع ، آن را کنار بگذارداندوخته اختیاری می گویند.برابر قانون،توزیع سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تایید مجمع عمومی مجازخواهد بود ، به موجب وجود منافع ، توزیع ۱۰ درصد از سود ویژه سالانه ( یعنی سود خالص موضوع ماده ۲۳۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷) بین صاحبان اجباری است.
۴٫مبلغ سود قابل پرداخت

براساس ماده ۲۴۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷ : ” مجمع عمومی بعد ازآن که تایید کردن حساب های سال مالی و دستیابی به سود قابل توزیع وجود دارد ، مبلغی از آن را که باید میان صاحبان سهام تقسیم شود مشخص خواهد کرد.در این صورت،مجمع عمومی باید تصمیم بگیرد که مبالغی که از اندوخته هایی شرکت در اختیار دارد ( یعنی اندوخته های اختیاری ) و میان مالکین سهام توزیع میشود،در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید به صورت واضع اعلام شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته ها باید برداشت و تقسیم شود.و سودی که بدون رعایت قوانین مرتبط توزیع شود،منافع بی اساس برداشت خواهد شد.شرح پرداخت سود قابل توزیع توسط مجمع عمومی مشخص می شود”.

احتمال دارد مجمع عمومی تصمیم بگیرد سود انتخاب نشده به مالکین سهام سریع به آن ها پرداخت شود.و حتی می تواند زمان پرداخت این سود را در تاریخ معین مشخص کند.و زمانی که مجمع در مورد تاریخ تصمیم گیری نکرده باشد هیات مدیره می تواند آن را مشخص کنند،ولی سود تعیین شده باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به توزیع سود اقدام شود.(بخش ماده ۲۴۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷).از زمان تصمیم گیری مجمع عمومی در مورد اختصاص دادن سود به سهامداران، مالکین سهام درمورد سود اختصاص یافته به خود طلبکار شرکت انگاشته می شوند و درزمان ورشکستگی شرکت نیز در رده دیگر طلبکاران شرکت قرار می گیرند.

سود توزیع شده احتمال دارد به صورت نقد به سهامداران پرداخت شود.درحالی که می تواند به میزان ارزش سود نام برده سهام جدید به آنان داده شود.این راه در حال حاضر یکی از روش های بالابردن سرمایه شرکت است .

شرکت حقوقی ثبت کریم خان،بزرگ ترین مرکز تخصصی جهت بررسی عملکرد و سود و زیان شرکت سهامی در بین رقابی خود می باشد.

نظرات() 

به موجب قانون چه افرادی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت کنند؟

کارت بازرگانی به مجوزی اطلاق می شود که این امکان را به اشخاص حقیقی و حقوقی می دهد تا در زمینه واردات و صادرات تجارت نمایند.در کشور ما بازرگانان تنها با داشتن کارت بازرگانی می توانند به  واردات و صادرات بپردازند.به موجب ماده یک آیین نامه صدور کارت بازرگانی، اشخاص حقیقی یا حقوقی که در ایران به امور بازرگانی و صنعتی و معدنی و خدمات مربوطه مشغول هستند مجازند با رعایت شرایط مشخص و با استفاده از کارت عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نسبت به تقاضای صدور کارت بازرگانی از وزارت بازرگانی در تهران و ادارات کل بازرگانی در شهرستان ها اقدام کنند.

در ادامه موسسه حقوقی ثبت کریم خان کاربردهای کارت بازرگانی را بر می شمرد.

به موجب قانون چه افرادی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت کنند؟
کاربردهای کارت بازرگانی

    صادرات تمامی کالاهای مجاز بازرگانی
    صدور ویزای تجاری
    صدور گواهی مبدا
    عضویت در اتاق بازرگانی
    ارتباط با تاجران خارجی
    واردات از مناطق آزاد
    مبادله اطلاعات تجاری در سطح جهان
    شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی داخلی و خارجی
    اقدام جهت صادرات و واردات کالا به شکل تجاری
    اقدام به حق العمل کاری در گمرک
    ثبت سفارش و ترخیص کالا

_ برابر ماده ۷ آیین نامه ذکر شده ،اشخاص ذیل مجاز به دریافت کارت بازرگانی نمی باشند :

    الف-اشخاصی که به دلیل ارتکاب به جنحه جنایت بنا بر حکم قطعی از مراجع قضایی از تمامی و یا بخشی از حقوق اجتماعی محروم شده اند.
    ب-ورشکستان به تقصیر و تقلب و همچنین ورشکستگان در حال موقت که امور آن تصفیه نشده باشد.
    ج-افرادی که سابقه فساد اخلاق و سوءاستفاده دارند.

تذکر:در صورت تخلف هر یک از شرایط مذکور و ارائه اسناد غیر واقعی،کارت بازرگانی دارنده آن باطل گشته و مراتب به سازمان های مربوطه اعلام خواهد شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.

کارشناسان ثبت کریم خان ، افتخار دارند با مشاوره ی تلفنی رایگان در خدمت شما عزیزان باشند.

موسسه ثبت کریم خان در این مقاله قصد دارد در خصوص قوانین مربوط به کارت بازرگانی و افرادی که مجاز به اخذ کارت بازرگانی نیستند توضیحاتی را در اختیار شما قرار دهد.

نظرات() 

یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

ثبت شرکت در بوشهر

نویسنده: nazanin nazanin   

ثبت شرکت در بوشهر

استان بوشهر به دلیل وجود منابع عظیم نفت و بخصوص گاز پایتخت انرژی ایران لقب گرفته‌است.اقتصاد استان به بخش‌های کشاورزی، تجارت، دامداری، شیلات و تا حدودی زیادی به صنعت متکی است.تجارت با کشورهای عربی همسایه باعث رونق اقتصادی شده‌است. این استان به‌علت قرار گرفتن در ساحل استراتژیک خلیج فارس، صادرات و واردات دریایی، صنعت صیادی، وجود ذخایر نفت و گاز(پارس جنوبی و شمالی)، کشاورزی و نخلداری و وجود نیروگاه هسته‌ای از اهمیّت راهبردی و اقتصادی برخوردار است.

ثبت شرکت در بوشهر

صنایع این استان نیز به دو بخش صنایع دست

ی و ماشینی تقسیم می‌شوند و مهمترین آنها را صنایع کشتی و لنج سازی، توربافی، کوزه، سفال و… تشکیل می‌دهد. به غیر از شرکت ملی صنایع دریایی و نیروگاه اتمی مالکیت صنایع استان عمدتاً به بخش خصوصی تعلق دارد.بوشهر گاز: سایت جامع
گاز استان بوشهر – آخرین خبرهای گاز و صنعت گاز در بوشهر
شرایط و مراحل ثبت شرکت در بوشهر از طریق موسسه ثبت کریم خان

اشخاص حقیقی و یا حقوقی با توجه به نوع فعالیت تجاری و کسب در آمد و سودآوری می توانند شرکت خود را در بوشهر ثبت نمایند . ثبت شرکت در بوشهر باید با توجه به مقررات و ضوابط در قالب قوانین انجام شود .زمانی از لحاظ قانونی یک شرکت در بوشهر برخوردار می شود که در اداره ثبت شرکت های تجاری به ثبت رسیده باشد.
مدارک ثبت شرکت در بوشهر

    کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضا سهامدار و بازرسین (کپی ها تماما باید برابر اصل باشند)
    عدم سوء پیشینه هیات مدیره و بازرسین
    ارائه اظهارنامه و اساسنامه به همراه امضاء کلیه صفحات
    رسید واریزی بانکی ۳۵% مبلغ سرمایه اعلامی بنام حساب در آستانه ی تاسیس
    ارائه مجوز فعالیت شرکت مادامی که امور فعالیتی شرکت نیاز به ارائه مجوز باشد و اخذ آن از مراجع صلاحیتدار.
    تنظیم اوراق ثبت و به امضا کردن آنها توسط کلیه اعضا و ارسال به اداره ثبت.

مراحل ثبت شرکت در بوشهر

    تحویل مدارک مورد نیاز به اداره ثبت به همراه پرداخت هزینه‎های ثبت توسط موکل
    رسیدگی و کسب اطلاعات از فعالیت‎ها شرکت و تبیق آن با قوانین کشور ایران وسیله ی پرسنل اداره ثبت شرکت‎ها
    زمانی که هرگونه نقصی در مرحله تایید نهایی با مشکل بوجود آید دراین صورت باید مشکلات و ایرادات ازطریق هیئت رئیسه شرکت بررسی شود. جهت تسهیل در کار یک نسخه از اطلاعات
    شرکت را بصورت اینترنتی به اداره ثبت می توان ارسال کرد.
    دریافت پرونده پس از تایید نهایی اداره ثبت
    دریافت شماره ثبت و آگهی راه اندازی شرکت در مدت معیین شده
    دریافت روزنامه رسمی ۱۵ روز پس از آگهی

زمان،تعرفه ثبت شرکت در بوشهر

پس از تکمیل مدارک توسط درخواست کننده ثبت شرکت در ثبت کریم خان و ارسال آن به اداره ثبت عموما طی مدت ۳۰روزکاری ثبت شرکت انجام میشود و برای اخذ آگهی تشکیل شرکت مذکور میتوانید به اداره مربوطه مراجعه نمایید.

هزینه های تاسیس ثبت شرکت در بوشهر می تواند به دو صورت باشد هزینه های ثبت شرکت خصوصی و غیرخصوصی.

هزینه های غیرخصوصی مشمول مخارجی میشودکه در طول مراحل ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها باید پرداخت شود به طور مثال: هزینه های حق الثبت اظهارنامه ثبت شرکت ، هزینه های معین کردن نام شرکت ، هزینه آگهی نوبت اول روزنامه کثیرالانتشار و هزینه آگهی نوبت دوم روزنامه رسمی کشور و..

هزینه های خصوصی مخارجی هستند که جهت تهیه مدارک و یا دستمزد وکیل و یا هزینه های مشاوران موسسات حقوقی ونیز هزینه های پست مدارک به اداره ثبت شرکت ها و هزینه های خرید گیره و پوشته تکمیل پرونده نهایی در اداره و… باید پرداخت کرد.
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در بوشهر

شرکتی که بین دو یا چند نفر برای انجام کارهای تجاری مانند فعالیت‌های بازرگانی، خدماتی، ساختمانی و… در ابعاد کوچک با مسئولیت محدود تشکیل می‌شود می گویند.مادامی که شرکت ورشکسته شود و توانایی پاسخگویی به طلبکاران نباشد فقط سرمایه‌ی شرکاء از بین می‌رود و طلبکاران نمی‌توانند باقیمانده‌ی مطالبات خود را از اموال شرکای شرکت خواستارشوند.

در ثبت اسم شرکت با مسئولیت محدود باید اشاره به عبارت (با مسئولیت محدود) شود وگرنه شرکت با عنوان شرکت تضامنی شناخته می‌شود و به موجب این اشخاص ثالث طبق مقررات شرکت‌های تضامنی می باشد. چنانچه نام شرکت در بردارنده‌ی اسم یکی از شرکا باشد شریکی که اسم او در نام شرکت استفاده شده است دربرابر اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت‌ تضامنی را دارد.میزان سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال (یکصد هزار تومان) است و لازم نیست کل یا بخشی از این مبلغ به حسابی در بانک واریز شود. سرمایه یک شرکت با توجه به موضوع و سطح فعالیت آن تعیین می‌گردد و در موضاعاتی مانند دریافت تسهیلات بانکی یا انعقاد قراردادها یا دریافت نمایندگی‌ها و… می‌تواند موثر باشد.

جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود الزامی برای مشخص کردن مقدار سرمایه شرکت وجود ندارد.واگذاری سهام در این نوع از شرکت‌ها با تنظیم صورتجلسه‌ی دو مرحله‌ای در اداره ثبت شرکت‌ها و یا در یکی از دفاتر اسناد رسمی انجام میشود.حداقل با دو نفر شریک شرکت با مسئولیت محدود تاسیس میشود در استان بوشهر نیز همچنین. که لازم است حداقل یکی از شرکا بالای ۱۸ سال سن داشته باشد.حداکثری برای تعداد اعضای هیئت‌مدیره اشاره نشده است ولی حداقل تعداد مدیران یک نفر می‌باشد(به جهت مشخص شدن اکثریت و اقلیت در تصمیم‌گیری‌ها بهتراست تعداد افرد هیئت‌مدیره بصورت فرد باشد)

کارمندان دولت نمیتوانند جزاعضاء هیئت‌مدیره باشند.اعضاء هیئت‌مدیره ملزم به نداشتن سوء پیشینه هستند.اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود و یا با توافق شرکاء برای مدت خاصی انتخاب می‌شود.انتخاب بازرس یا بازرسین اجباری نیست.
ثبت شرکت سهامی خاص در بوشهر
ویژگی یک شرکت سهامی خاص

حداقل سرمایه ثبت یک میلیون ریال،بازرسین دو نفر،محدودیتی برای مبلغ اسمی وجود ندارد،حداقل تعداد سهام داران سه نفر،سهام شرکت سهامی خاص برخلاف سهامی عام، قابل عرضه در بورس نمی باشد.شرکتهای بازرگانی شرکتهای سهامی خاص با هر موضوع فعالیتی هستند که به ثبت رسیدند تمامی سرمایه در این شرکتها توسط اعضا هیئت مدیره تامین میگردد و این سرمایه می بایست به سهام توزیع شود و ۳۵% آن در بانکی به نام شرکت درحال تاسیس واریز گردد و سهامداران ۳نفر و ۲نفر بازرس اصلی و علی البدل الزامیست.بهره بردن ازنام سهامی خاص الزامی است.

برای اطلاع بیشتر در زمینه ثبت شرکت با سهامی خاص درشهرهای استان بوشهر با کارشناسان موسسه ثبت کریم خان در تماس باشید.
ثبت موسسه در بوشهر

ثبت موسسه در شهرهای همچون برازجان، بندر کنگان و بندر گناوه استان بوشهر در قالب موسسه های که فعالیت تجاری را انجام نمی دهند و هدف از ثبت موسسه امور غیر تجاری ازجمله : امور خیریه ، امور آموزشی و …. می باشد .شخصیت حقوقی می تواند طبق قوانین و مقررات مصوبه این خدمات را ارائه دهد.دلیل ثبت اینگونه موسسات درشهرهای (برازجان، بندر کنگان و بندر گناوه)استان بوشهر دو هدف از جمله سود و منافعی را بدست آورند و در بین اعضا تقسیم نمایند وازآن بهره ببرند و یا جلب سود و منافع آن نباشد.
اخذ دفاتر پلمپ شرکت در بوشهر

هر موسسه و شركت،سازمانی كه شامل قوانین مالیات باشد ملزم است از سازمان امور مالیاتی دفاتر قانونی خود را برای نگاشتن تمامی امور فعالیت های مالی خود استرداد نمایید .تمامی شركتها با توجه به دستور کارو آئین نامه نگاشتن دفاتر قانونی كلیه عملیات مالی خود را برحسب الزام به ترتیب انجام امور به صورت خوانا و بدون خط خوردگی و تراشیده شدن و لاك گیری در این دفاتر که به دفاتر قانونی معروف هستند،یادداشت کنند ودفاتر پلمپ شده را جهت استناد در آخرسال مالی به همراه اظهار نامه مالیاتی به دارایی تحویل دهند.

دفاتر پلمپ ( دفاتر مالیاتی ) برای تعیین امور فعالیت های مالی سالیانه شرکت،ثبت شرکت،بصورت اجباری تخصیص داده می شود.ثبت شرکت تولیدی و صنعتی ، خدماتی ، پیمانکاری ، ساختمانی و عمرانی ، بازرگانی در بوشهر با بالارفتن فعالیتهای تجاری موضوعات متفاوتی برای به ثبت رسیدن تقاضا میشود که مشمول : تولیدی،پیمانکاری و خدماتی می باشد که مورد توجه مهندسین و پیمانکاران قرارمیگیرند ثبت شرکت با این عنوان های فعالیت میتواند دلیل محکمی برای انجام اموری اعم از ثبت برند و برند سازی باشند و مورد اعتماد بین استفادکنندگان باشد.
انواع شرکت های تجاری در بوشهر

    ثبت شرکت بازرگانی در بوشهر
    ثبت شرکت پیمانکاری در بوشهر
    ثبت شرکت خدماتی در بوشهر
    ثبت شرکت گردشگری در بوشهر
    ثبت شرکت ساختمانی در بوشهر
    ثبت شرکت عمرانی در بوشهر
    ثبت شرکت تولیدی در بوشهر
    ثبت شرکت صنعتی در بوشهر
    ثبت شرکت دانش بنیان در بوشهر
    ثبت شرکت معماری در بوشهر

ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتهای استان بوشهر

    ثبت شرکت در دشتستان
    ثبت شرکت در کنگان
    ثبت شرکت در گناوه
    ثبت شرکت در دشتی
    ثبت شرکت در تنگستان
    ثبت شرکت در عسلویه
    ثبت شرکت در جم
    ثبت شرکت در دیر
    ثبت شرکت در دیلم

کارشناسان و مشاوران ثبت شرکت کریم خان با دارا بودن دپارتمانهای تخصصی درزمینه ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت در تمامی نقاط کشور عزیزمان میتوانند بهترین یاری رسان شما درهر زمینه باشند.

نظرات() 

یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی

نویسنده: nazanin nazanin   

تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی


ثبت شرکت با مشخصات ذیل تقاضا می گردد :

۱- نام کامل شرکت ونوع آن ………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲- موضوع شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۳- نشانی کامل مرکز اصلی : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….کدپستی :…………………………….تلفن ثابت :………………………..
نشانی کامل شعبه شرکت (در صورت تعیین مدیر نام مدیران شعبه) :………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….کدپستی :…………………………….تلفن ثابت :………………………..
۴- اسامی شرکاء یا موسسین : نام ونام خانوادگی …………………………….. نام پدر………………… شماره شناسنامه……………..محل صدور………………….                    تاریخ تولد…../…../……… شماره ملی ……………………………. نشانی و کدپستی : ……………………………………………………………………………………………………..
تلفن ثابت :…………………….. تلفن همراه : …………………………….. آدرس اینترنتی : …………………………………………………
نام ونام خانوادگی …………………………. نام پدر…………… شماره شناسنامه………………محل صدور………………تاریخ تولد…../…../……… شماره ملی ……………………… نشانی و کدپستی : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
تلفن ثابت :……………………..  تلفن همراه : ……………………………. آدرس اینترنتی : …………………………………………………
نام ونام خانوادگی …………………………. نام پدر…………… شماره شناسنامه………………محل صدور………………تاریخ تولد…../…../……… شماره ملی ……………………… نشانی و کدپستی : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
تلفن ثابت :……………………..  تلفن همراه : ……………………………. آدرس اینترنتی : …………………………………………………
نام ونام خانوادگی …………………………. نام پدر…………… شماره شناسنامه………………محل صدور………………تاریخ تولد…../…../……… شماره ملی ……………………… نشانی و کدپستی : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
تلفن ثابت :……………………..  تلفن همراه : ……………………………. آدرس اینترنتی : …………………………………………………
نام ونام خانوادگی …………………………. نام پدر…………… شماره شناسنامه………………محل صدور………………تاریخ تولد…../…../……… شماره ملی ……………………… نشانی و کدپستی : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
تلفن ثابت :……………………..  تلفن همراه : ……………………………. آدرس اینترنتی : …………………………………………………
نام ونام خانوادگی …………………………. نام پدر…………… شماره شناسنامه………………محل صدور………………تاریخ تولد…../…../……… شماره ملی ……………………… نشانی و کدپستی : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
تلفن ثابت :……………………..  تلفن همراه : ……………………………. آدرس اینترنتی : …………………………………………………

نام شخصیت حقوقی …………………………………………… شماره ثبت………………… شماره شناسه ملی………………………………   نام ونام خانوادگی نماینده ……………………………..                      نام پدر………………………. شماره شناسنامه…………………….  .شماره ملی ……………………………………………………………تاریخ تولد………/……./…………….. محل صدور ……………………………
نشانی و کدپستی: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
تلفن ثابت :………………………………………….. تلفن همراه : ……………………………………………. آدرس اینترنتی : …………………………………………………………………………………………………………..
نام شخصیت حقوقی …………………………………………… شماره ثبت………………… شماره شناسه ملی………………………………   نام ونام خانوادگی نماینده ……………………………..                      نام پدر………………………. شماره شناسنامه…………………….  .شماره ملی ……………………………………………………………تاریخ تولد………/……./…………….. محل صدور ……………………………
نشانی و کدپستی: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
تلفن ثابت :………………………………………….. تلفن همراه : ……………………………………………. آدرس اینترنتی : …………………………………………………………………………………………………………..
نام شخصیت حقوقی …………………………………………… شماره ثبت………………… شماره شناسه ملی………………………………   نام ونام خانوادگی نماینده ……………………………..                      نام پدر………………………. شماره شناسنامه…………………….  .شماره ملی ……………………………………………………………تاریخ تولد………/……./…………….. محل صدور ……………………………
نشانی و کدپستی: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
تلفن ثابت :………………………………………….. تلفن همراه : ……………………………………………. آدرس اینترنتی : …………………………………………………………………………………………………………..
نام شخصیت حقوقی …………………………………………… شماره ثبت………………… شماره شناسه ملی………………………………   نام ونام خانوادگی نماینده ……………………………..                      نام پدر………………………. شماره شناسنامه…………………….  .شماره ملی ……………………………………………………………تاریخ تولد………/……./…………….. محل صدور ……………………………
نشانی و کدپستی: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
تلفن ثابت :………………………………………….. تلفن همراه : ……………………………………………. آدرس اینترنتی : …………………………………………………………………………………………………………..
۵- مبدا تشکیل شرکت ومدت آن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۶- سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ …………………………ریال نقدی / و مبلغ  ……………………..ریال غیرنقدی ……………………
۷- میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء :  ………………………………………………………………………………………….
نام ونام خانوادگی /نام شخصیت حقوقی و میزان سهم الشرکه هریک (به ریال)
۱-   ……………………………………………./ ……………………ریال ۶-  ……………………………………………./ ……………………ریال
۲- ………………………………………………/ ……………………ریال ۷-  ……………………………………………./ ……………………ریال
۳- ………………………………………………/ ……………………ریال ۸-  ……………………………………………./ ……………………ریال
۴- ………………………………………………/ ……………………ریال ۹-  ……………………………………………./ ……………………ریال
۵- ………………………………………………/ ……………………ریال ۱۰-  ……………………………………………./ ……………………ریال
۸- اسامی کلیه اعضای هیات مدیره باذکر سمت آنان و دارندگان حق امضاء………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای …………………………………………. همراه با مهر شرکت و اوارق عادی و اداری به امضای …………………………………….. همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
۹- ترتیب تقسیم سود شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۱۰- موقع رسیدگی به حساب سالیاه سود شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………………
۱۱- انحلال شرکت مطابق ماده…………قانون تجارت ………………………………………………………………………………………..
تاریخ تنظیم و نام و نام خانوادگی شرکا و امضاء ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

مرکز تخصصی ثبت شرکت کریم خان،مفتخر است خدمات ارزنده ای به متقاضیان عزیز ثبت شرکتهای داخلی ارائه نماید.

نظرات() 

یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

ثبت تغییرات در شرکت های خارجی

نویسنده: nazanin nazanin   

ثبت تغییرات در شرکت های خارجی

تغییرات شرکت های خارجی

موسسه ثبت کریم خان قصد دارد در این مقاله در خصوص ثبت تغییرات در شرکت های خارجی توضیح می دهد.تشخیص خارجی یا ایرانی بودن شرکت کار چندان دشواری نمی باشد. شرکت هایی که در ایران تاسیس شود و مرکز اصلی آن ها ایران باشد ،ایرانی و بقیه شرکت ها خارجی محسوب می شوند. البته چنانچه شرکت در خارج تاسیس شود، ولی مرکز اصلی اش در ایران باشد نیز شرکت ایرانی به حساب می آید.

ثبت تغییرات در شرکت های خارجی

مطابق ماده ۳ قانون ثبت شرکت ها برای آنکه هویت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت بتواند در ایران درکارهای تجاری شروع به فعالیت کند، می بایست در مملکت اصلی خود شرکت قانونی محسوب شده و در اداره ثبت اسناد تهران ثبت شده باشد. نبود هر یک از دو ملاک ذکرشده باعث می شود که از نگاه قانون ایران ، شرکت خارجی هویتی نداشته باشد. در نتیجه، شناسایی هویت حقوقی برای شرکت های تجاری خارجی در حالتی صدق می کند که این شرکت ها در کشوری که ایجاد شده اند ، هویت حقوقی داشته باشند.

بعد از ثبت ، تغییرات در مورد نماینده های شرکت و یا مدیران یا شعبه های آن می بایست به اداره ثبت اسناد اعلام شود، تا زمانی که این بیان نشده باشد فعالیت هایی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده فعالیت شرکت محسوب می شود ؛ به غیر از اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به موجب این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبت برسانند . ( ماده ۷ قانون ثبت شرکت ها )

قانون ثبت شرکت ها در مورد انحلال ، ورشکستگی و تصفیه شرکت های خارجی ، مورد را به آرامی تشکیل داده است. قطعا زمانی که شرکت در کشور اصلی خود ورشکسته و یا به انحلال برسد، شعبه آن نیز در ایران منحل شده و انحلال و ورشکستگی آن ها تابع قوانین اصلی خود شرکت است.

خدمات خوب را با ما تجربه کنید.

ثبت کریم خان با داشتن کارشناسان حرفه ایی و خبره آماده پاسخگویی و مشاوره کاملا رایگان به شما عزیزان در زمینه ی ثبت تغییرات در شرکت های خارجی می باشد.

نظرات() 

یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

ثبت برند در تهران

نویسنده: nazanin nazanin   

ثبت برند در تهران

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب قصد دارد در خصوص ثبت برند در تهران اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهد.توسعه علم بازاریابی،باعث شده تا مصرف کنندگان به محصولات گوناگونی تسلط داشته باشند و باعث ایجاد پیچیدگی در تصمیم گیری برای خرید گردند.بنابراین،یک نام تجاری، یکی از بهترین راه ها برای ایجاد یک ذهنیت  عالی در مخاطبان است.

در کار بازاریابی نام تجاری یعنی نامی یکتا با شخصیت و ماهیتی که تولید کننده برای یک کالا  در نطر می گیرد. بنابراین نام تجاری یک نام زنده که از سه قطب اصلی ( محصول و خدمت ، نام و مفهوم ) تشکیل شده است.

ثبت برند در تهران
جریان ثبت

در تولید نام و نشان تجاری باید از راهبردهایی استفاده نمود، یکی از مهم ترین راهبردها، ثبت برند است.حق استفاده از علامت تجاری ۱۰ سال از تاریخ واگذاری اظهارنامه ثبت علامت تجاری است که این مدت قابل تمدید است.در ثبت برند مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر متمایز کنند و شرکت ها را نیز در حفظ یا توسعه کیفیت محصولات تشویق می کند تا سرمایه گذاری کنند.

با توجه به ارزش ثبت برند سوالاتی درباره چه اقداماتی برای ثبت برند لازم و ضروری است؟ مدارک ثبت برند چیست ؟
مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری در تهران
الف-  شخص حقیقی ثبت علامت تجاری در تهران

    کپی شناسنامه
    کارت ملی
    کپی کارت بازرگانی(اگر از حروف لاتین استفاده شده باشد)
    کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادرشده از نهادهای نظارتی و دولتی)

ب- شخص حقوقی ثبت علامت تجاری در تهران

    کپی شناسنامه
    کپی کارت ملی
    کپی روزنامه ی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت(آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال باشد)
    کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادر شده از نهادهای نظارتی و دولتی)
    کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)

نکته:ارائه ی کارت بازرگانی در صورتی که نام مورد نظر شما برای ثبت کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد، الزامی نخواهد بود.
مراحل ثبت برند در تهران

برای ثبت برند،به سامانه مالکیت صنعتی قسمت ثبت علائم تجاری مراجعه کنید.مراحل ثبت نام در سامانه به شرح زیر است:

    ورود اطلاعات شخص حقوقی و یا حقیقی شرکت ( پس از ورود اطلاعات درخواست کننده، در قسمت انتخاب کالا بر حسب مجوز، شماره طبقه کالای درخواستی عنوان ” شماره کالای درخواستی را می دانم ” را انتخاب کرده و در غیر این صورت گزینه دوم را انتخاب نمایید و نام محصول را وارد کرده تا طبقه مورد نظر مشخص شود).
    ارائه مدارک ذکر شده برای ثبت علامت تجاری
    چک کردن اطلاعات و تایید اطلاعات
    واریز هزینه اولیه ثبت از طریق اینترنت و دریافت شماره اظهارنامه و رمز از طریق پیامک
    امضای رونوشت تایید شده
    ارسال رونوشت به اضافه مدارک مورد نیاز به آدرس مرکز

پس از تکمیل فرم توسط درخواست کننده در سایت،اداره ی مالکیت صنعتی،اظهارنامه را با شرایط و مقررات درج شده در این قانون بررسی می کند و اگر علامت قابل ثبت باشد،انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می شود ولی اگر در مدارک ارسالی و یا تنظیم اظهارنامه نقصی وجود داشته باشد بخش نامه ی رفع نقص می فرستند و اگر در عنوان و یا تصویر علامت ،لزومات قانونی رعایت نشده باشد یا بعد از بررسی کالاهای مورد نظر شما، قبلاً به نام شخص دیگری ثبت شده باشد بخش نامه ی رد اظهارنامه صادر می شود .

یا ممکن است قسمتی از کالاها و یا خدمات قابل ثبت نباشد که در این صورت بخش نامه ی رد بخشی از موارد خواسته شده در اظهارنامه را خواهد فرستاد.

موسسه حقوقی کریم خان، با بیش از چند سال تجربه ی موفق و با به کار بردن متخصصان و وکلای برجسته ی دادگستری،به صورت حرفه ای خدمات خود را در زمینه های ثبت برند ارائه می دهد.

نظرات() 

یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

ثبت شرکت در بندر عباس

نویسنده: nazanin nazanin   

ثبت شرکت در بندر عباس

گمبرون و یا بندرعباس (gombroon) ، به عنوان بزرگ ترین بندر ایران ، در جنوب ایران می باشد.خرما ، انبه ، نارنگی ، ارده ، مرکبات ، تولیدات صنعتی ، مسقطی ، نفت ( و فرآورده های آن ) ، مروارید ، گاز و شیلات فقط بخشی از تولید های بندر عباس است. به همین علت، این استان ، به علت ماهیت خود، طی سال های متمادی در راس توجه سرمایه گذاران بسیاری می باشد.در زیر ، به بررسی شرایط و مدرک هایی مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص به عنوان متداول ترین و رایج ترین نوع شرکت ها می پردازیم. آشکار می باشد شما عزیزان ، چنانچه لازم باشد به هر نوع راهنمایی می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.

ثبت شرکت در بندر عباس
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در بندر عباس

شرکتی می باشد که بین دو یا چند نفر جهت کارهای تجارتی ایجاد می شود. مسئولیت شریک در مقابل قرض ها و دیون شرکت به مقدار سهم الشرکه ای می باشد که فرد در شرکت سرمایه گذاری کرده است. تفاوت این شرکت با شرکت های سهامی در این می باشد که در شرکت با مسئولیت محدود به هیچ عنوان سهم الشرکه صادر نمی شود و جز با رضایت عده ای از شرکا که سه چهارم دارایی وابسته به آن ها باشد قابلیت نقل و انتقال را ندارد ولی در شرکت های سهامی ، سهام منتشر نشده و نیز قابل نقل و انتقال می باشد. در شرکت با مسئولیت محدود چنانچه قابل پیش بینی باشد ، در اساس نامه با حجر ، فوت ، ممنوعیت قضایی یا قانونی یکی از شریک ها شرکت انحلال می یابد ولی در شرکت های سهامی خاص و عام دراین شرایطی شرکت به فعالیت خود ادامه می دهد.
شرایط ثبت شرکت بامسئولیت محدود در بندرعباس

    بودن حداقل ۲ نفر عضو
    کم ترین دارایی ۱۰٫۰۰۰۰ ریال
    تعهد با پرداخت تمامی دارایی

مدرک های موردنیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در بندرعباس

    کپی کارت ملی و شناسنامه تمامی اعضا
    اصل گواهی نداشتن سابقه پیشینه
    امضای اقرارنامه
    دادن جواز در صورت مجوزی بودن موضوع
    (تنظیم وکالتنامه به اسم وکیل، درصورتی که کارها به وسیله ی وکیل انجام می شود)

ثبت شرکت سهامی خاص در بندر عباس

شرکتی می باشد که تمامی دارایی آن فقط به وسیله ی خود موسسان برآورده می شود ، کم ترین دارایی شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد و موسسان نیز نمی بایست از سه نفر کم تر باشد.( مواد ۳ و ۴ و ۵ ل.ا.ق.ت ) مسئولیت مدنی سهام دار در شرکت سهامی سرمایه گذاری کرده است .( ماده ۱ ل.ا.ق.ت )
شرایط ثبت شرکت سهامی خاص در بندرعباس

    حداقل ۳ نفر عضو+ ۲ نفر بازرس
    حداقل ۳۵ درصد سرمایه به صورت نقدی داده شود.
    کم ترین دارایی ۱۰۰۰۰۰۰ریال

مدارک موردنیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص

    کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی افراد
    امضای اقرارنامه
    اصل گواهی نداشتن سوسابقه
    گرفتن جواز در صورت مجوزی بودن موضوع
    (تنظیم وکالت نامه به اسم وکیل،درصورتی که کارها به وسیله ی وکیل انجام می شود)

بعد از آماده کردن مدرک های بالا، نسبت به آماده کردن مدرک ثبتی شرکت شامل شرکت نامه ، تقاضانامه و اساس نامه شروع به کار کنند.

شرکت ثبت کریم خان با بهره گیری از کارشناسان متخصص و حرفه ایی به صورت کاملا رایگان آماده ی پاسخگویی به شما عزیزان در خصوص ثبت شرکت در تمامی زمینه ها می باشد .

نظرات() 

یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

ثبت شرکت سریع و ارزان

نویسنده: nazanin nazanin   

ثبت شرکت سریع و ارزان

“ثبت شرکت سریع و ارزان در دپارتمان تخصصی ثبت کریم خان “

زمانی که دو یا چند نفر که هر یک مقداری سرمایه گذاشته و با آن عملیات تجارتی انجام می دهند ودر سود و زیان حاصله را سهیم می شوند و به موجب آن قراردادی بین هم تنظیم می کنند شرکت تجاری تشکیل می دهد.

ثبت شرکت سریع و ارزان

 
انواع شرکت های تجاری

شرکت های تجاری منظور میزان مسئولیت اعضا به شرح زیر تقسیم میشوند:
شرکت های تجاری سرمایه ای

شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت با مسئولیت محدود که مسئولیت این شرکت ها به میزان سرمایه یا درصد سهام سرمایه هر شریک  بستگی دارد.
شرکت های تجاری شخصی

مسئولیت شرکا دراین نوع شرکت ها نامحدود است و تعهدات شرکت به سهولت به همه دارایی شرکا می نماید،به طور مثال شرکت های تضامنی و نسبی
شرکت های تجاری مختلط

این شرکت ها در واقع از تلفیق شرکت های سرمایه ای و شخصی به وجود می آیندبه طور مثال شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی.در این نوع شرکت ها مسئولیت بعضی از شرکا بصورت محدود به سرمایه آن ها و مسئولیت دیگران نامحدود است.شرکای نوع اول را شرکای عادی و شرکای نوع دوم را شرکای ضامن می گویند.
شرکت های تجاری کمیتی

شرکت های تعاونی جز این نوع شرکت ها هستند که در این نوع شرکت ها تعداد سرمایه گذاران بالاست و شرکا مسئولیتی ندارند و اساسا هدف ازتشکیل این شرکت ها رفاه اعضای آن است.
اقسام شرکت های تجاری

به سبب ماده ۲۰ قانون تجارت شرکت های تجاری به ۷دسته تقسیم می شود:

    شرکت های سهامی
    شرکت های با مسئولیت محدود
    شرکت های تضامنی
    شرکت های نسبی
    شرکت های مختلط سهامی
    شرکت های مختلط غیر سهامی
    شرکت های تعاونی تولید و مصرف

اسم شرکت

قانون تجارت ایران در مورد همه شرکت ها تعیین کرده است که تحت نامی خاص مانند اشخاص حقیقی تشکیل شوند

اصولا اسم شرکت نام تجاری او هم می باشد و از این لحاظ،ارزش اقتصادی دارد و جز دارایی شرکت محسوب میشود که قابل واگذاری است.( ماده ۵۷۹ ق.ت) به همین دلیل ، جز در مورد شرکت تضامنی ( ماده ۱۱۷ ق.ت ) اگر اسم شرکت اسم یکی از شرکا باشد ، پس از خروجش از شرکت ، نمی تواند بدون عوض تغییر اسم شرکت را درخواست نماید چه اسم ذکر شده متعلق به شرکت است و جزء دارایی محسوب می شود.

در تعیین اسم شرکت باید موارد زیر رعایت شود:

    حداقل تعداد سیلاب های انتخابی برای نام شرکت ۳ سیلاب است.
    قبلا در جای سابقه ثبت نداشته باشد.
    معنایی آن مطابق با فرهنگ اسلامی باشد.
    واژه ی خارجی به کار نرفته باشد و فارسی باشد.
    لاتین نباشد.
    از عنوان های دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر استفاده نشود.
    درتعیین نام شرکت سعی شود اسم خاص بکار رفته شود.
    در انتخاب نام شرکت،نباید از کلمات تکراری و ملالت آور استفاده کرد.
    اسامی شهرها و رنگ ها و اعداد جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند ولی انتخاب آنها مانعی ندارد و اسم شرکت باید غیر از این کلمات در بر گیرنده سه کلمه باشد.
    اشخاص حقوقی که برای ثبت نام انتخابی خود باید از مراجع مسئول اخذ مجوز کنند باید پیش از ارایه درخواست ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،ازراههای مناسب نسبت به دریافت مجوز اقدام و به همراه مدارک استردادشود.

ثبت شرکت

جهت ثبت شرکت،رعایت یک سری مراتبط الزامیست.درغیراینصورت ثبت غیرممکن است،هم در قانون تجارت هم در قانون ثبت شرکت ها قوانین و ضوابط ثبت شرکت ها وضع شده است .

ثبت شرکت ها در تهران در اداره ای به نام ” اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ” که زیرمجموعه اداره کل ثبت اسناد و املاک است.برحسب ماده ۲ اساسنامه قانون تجارت وزارت عدلیه ( مصوب ۱۳۱۱ )

ثبت شرکت درخارج از تهران،در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت انجام میشود.درمناطقی که اداره یا شعب ثبت اسناد وجود نداشته باشد ، ثبت دردفتر دادگاه انجام میشود.زمانی که ثبت انجام شود ، شرکت باید طی سه ماه از تاریخ ثبت در اداره یا شعبه اسناد در محل استقرار دادگاه ، خود را در دفتر ثبت اسناد به ثبت برساند.درخواست ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت انجام شود.

گردآوری مدارک لازم اولین گام جهت ثبت شرکت است.جهت تاسیس و ثبت هر یک از انواع شرکتها مدارک اختصاصی را باید به قانونگذار تسلیم کردکه به شرح زیر است:
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام

    دو نسخه اساسنامه ی شرکت
    دو نسخه اظهارنامه
    دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی سازمان
    دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
    اگهی دعوت مجمع سازمان در روزنامه ی تعیین شده
    فتوکپی شناسنامه ی مدیران(در مورد اشخاص حقوقی ارائه ی برگ نمایندگی الزامی است)
    تصدیق بانکی حاکی بر واریز حداقل ۳۵ % سرمایه ی شرکت
    ارائه ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص

    دو برگ اظهارنامه شرکت
    دو جلد اساسنامه شرکت
    دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی سازمان
    دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران انتخاب شده
    ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت درحین تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
    ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری (اگر تاسیس کننده ی شرکت غیر نقدی منقول و یا غیر منقول باشد)
    ارائه اصل سند مالکیت (اگر اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت باشد)
    گواهی عدم سوءپیشینه ی کیفری همه ی اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت
    همه ی اعضایی هیات مدیره باید اقرارنامه حاکی بر نبود کارمند رسمی دولت و نداشتن سمت مدیر عاملی در شرکت دیگر برای مدیر عامل ارائه دهند.
    زمانی که اعضا یا سهامداران شخص حقوقی باشند،کپی آگهی تاًسیس،روزنامه ی رسمی،کپی روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات + کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده ی نماینده ی شخص حقوقی
    مادامی که  سهامدار خارجی در سمت شخص حقیقی باشد کپی برابر اصل پاسپورت و ترجمه ی رسمی آن،درزمانی که شخص حقوقی باشد ارائه ی گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده ی آن کشور که گویا آخرین وضعیت شرکت و ترجمه ی رسمی آن،همینطور اصل و ترجمه ی وکالتنامه
    ارائه ی مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذیربط در صورت نیاز

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

    دو برگ تقاضانامه ی ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود
    دو برگ شرکت نامه
    دو نسخه از اساسنامه
    دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی سازمان و هیاًت مدیره
    فتوکپی شناسنامه تمامی شرکا و مدیران(اگر مدیر از سهامداران انتخاب نشود)
    اخذ و ارائه مجوز مربوطه(در صورت نیاز)

مدارک لازم برای ثبت شرکت تضامنی

    دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
    دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
    دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
    دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
    دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی سازمان
    زمانی که ثبت نیاز به مجوز باشد اصل مجوز فعالیت از مرجع مربوطه باید اخذ شود
    تصویر برابر با اصل مدارک دال بر شناسایی هویت تمامی شرکاء،مدیران و یا انجمن نظار(زمانی که تعداد شرکا بیش از ۱۲ نفر باشند)
    اصل گواهی عدم سوءپیشینه برای امضای هیئت مدیره،مدیر عامل
    هنگامی که ثبت شرکت توسط وکیل انجام شود اصل وکالتنامه وکیل از دادگستری

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تعاونی

    صورتجلسه ی تشکیل مجمع سازمان و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیاًت مدیره ی انتخاب شده و بازرسان و مدیر عامل شرکت
    اساسنامه ی تصویب شده مجمع عمومی
    دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
    طرح پیشنهادی و ارائه ی مجوز وزارت تعاون
    رسید پرداخت حداقل مقدار سرمایه،طبق اساسنامه
    مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی(موضوع بند ۲ ماده ی ۳۲)
    موافقت نامه ی تشکیل شرکت یا اتحادیه(تبصره ی ماده ی ۵۱)
    مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه (بند ۲۸ ماده ی ۶۶ و بند ۴ ماده ی ۵۱)

مدارک لازم جهت اخذ پروانه تاسیس شرکت تعاونی

    دریافت فتوکپی مدارک ثبت تعاونی از مرجع ثبت.
    نسخه ای از روزنامه رسمی که آگهی تشکیل شرکت تعاونی در آن چاپ شده است.
    درخواستی با عنوان اخذ پروانه تاسیس اداره تعاونی

مدارک لازم جهت ثبت شرکت مختلط سهامی

    یک نسخه گواهی از شرکت نامه
    یک نسخه گواهی از اساسنامه
    اسامی مدیر یا مدیران شرکت
    امضای تعهدی به پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل یک سوم از سرمایه بصورت مکتوب توسط مدیر شرکت
    سوابق گواهی از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد ۴۰،۴۱،۴۴
    رسیدی با امضای مدیر شرکت،مبنی از پرداخت کلیه سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و ارائه تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت سهم های غیر نقدی

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط  غیر سهامی

    یک نسخه ی گواهی از شرکت نامه
    یک نسخه ی گواهی ازاساسنامه(درصورت بودن)
    اسامی شرکت یا شرکای ضامن که در جایگاه مدیریت هستند.

مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی

    یک نسخه گواهی از شرکتنامه
    یک نسخه گواهی از اساسنامه (درصورت بودن)
    اسامی مدیر یا مدیران شرکت
    رسیدی با امضای مدیر شرکت مبنی از پرداخت کلیه سرمایه نقدی و ارائه تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت سهم های غیر نقدی

ماده ۱۰ قانون ثبت شرکت ها اصل مطالبه حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت را مکتوب کرده است.برای اینکه این میزان حق الثبت متغییراست ،عنوان این موضوع ضرورتی ندارد.

لازم به ذکراست طبق( ماده ۱۹۷ ق.ت )علاوه بر ثبت شرکت،خلاصه شرکتنامه و پیوسته های آن باید منتشر شود این امر باید در مدت یک ماه ثبت هر شرکت و توسط اداره ثبت محل یا جایگزین آن ، بسته به مورد ، در مجله رسمی دادگستری و یکی از روزنامه کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت،با هزینه خود شرکت.( ماده ۶ نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه و تبصره آن )

مطابق ماده ۷ آئین نامه نامبرده ، این چکیده بایدمشتمل از موارد زیر باشد:

    تراز و تاریخ ثبت شرکت
    میزان سرمایه ( با تعیین مقداری از آن که پرداخت شده و مقداری که شرکا تعهد به پرداخت آن کرده اند )
    اسامی مدیر یا مدیران
    تاریخ آغاز و اتمام شرکت،زمانی شرکت برای مدت زمان محدود تاسیس شود.

نکته:اسامی کلیه شرکای ضامن در صورت تضامنی بودن شرکت یا مختلط از جمله سهامی و غیرسهامی بودن باید انتشار یابند.

موسسه حقوقی ثبت کریم خان بهترین مجری پروژهای ثبت شرکت بصورت سریع و ارزان در خدمت متقاضیان می باشد.

نظرات() 

یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

ثبت شرکت مهندسی مشاور

نویسنده: nazanin nazanin   

ثبت شرکت مهندسی مشاور

دراین نوشته قصد آن را داریم تا چگونگی ثبت شرکت های مهندسی مشاور را مورد بررسی قرار دهیم.یادآور می شویم ثبت کریم خان، مفتخر می باشد با به کارگیری توان بالای کادر متخصص خود ، در کم ترین زمان ممکن فعالیت های ثبتی و حقوقی موردنیاز را برای ثبت شرکت مهندسی مشاور انجام دهد.برای این هدف، می توانید با مشاوران ما ارتباط داشته باشید.

 

ثبت شرکت مهندسی مشاور
شرکت مهندسی مشاور

تفاوت شرکت مهندسی با سایر شرکت ها در موضوع فعالیت این نوع شرکت و همین طور اسم این شرکت می باشد.
در شرکت های مهندسی می توان قبل از اسم شرکت از واژه هایی مانند مهندسی ، فنی مهندسی ، مهندسین یا گروه مهندسی بهره برد که کاربرد هر یک از این واژه ها نیازمند دادن مدرک های متفاوتی می باشد .
۱٫ مهندسین

همان طور که واژه ی مهندسین جمع می باشد به همین دلیل به کار بردن واژه ی مهندسین لازمه اش این می باشد که در زمان دادن مدارک ، مدرک های بیش تر از یک مهندسی عرضه شود.
۲٫ فنی مهندسی و مهندسی

به کار بردن واژه ی واژه ی فنی مهندسی و مهندسی لازمه اش تحویل یک مدرک مهندسی و یا فنی مهندسی در زمان دادن مدرک جهت ثبت شرکت می باشد.
۳٫ گروه مهندسین

برای به کار بردن این اسم در ثبت شرکت ، باید تمامی افراد شرکت مدرک مهندسی خود را به مرجع ثبت شرکت ها تحویل دهند.

لازم به ذکر می باشد ، در صورتی که در نام شرکت از کلمه مهندسی استفاده نشود لازم به مدرک تحصیلی نمی باشد.

موضوع فعالیت شرکت های مهندسین مشاور به شکل زیر در اساس نامه ذکر می شود :

    الف- اجرا و انجام نظارت، مشاوره نصب و راه اندازی تمامی پروژه های …
    ب- اجرا و انجام نظارت ، مشاوره نصب و راه اندازی کل

ثبت شرکت مهندسی مشاور

جهت ثبت شرکت مهندسی مشاوره ، می توان مانند بقیه شرکت ها در قالب های سهامی خاص ، با مسئولیت محدود و یا تضامنی عمل کرد. مرحله های ثبت شرکت مشاور، مانند ثبت بقیه شرکت ها می باشد.
شرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکت
شرایط ثبت شرکت سهامی خاص

    حداقل ۳ نفر عضو+ ۲ نفر بازرس
    حداقل ۳۵ درصد دارایی به صورت نقدی پرداخت شود
    حداقل سرمایه ۱۰۰۰۰۰۰ریال

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص

    کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی افراد
    امضای اقرارنامه
    اصل گواهی نداشتن سوسابقه
    گرفتن جواز در صورت مجوزی بودن موضوع
    (تنظیم وکالتنامه به اسم وکیل،درصورتی که کارها به وسیله ی وکیل انجام می شود)

شرایط ثبت شرکت بامسئولیت محدود

    بودن کم ترین تعداد ۲ نفر عضو
    کم ترین تعداد ۱۰٫۰۰۰۰ ریال
    تعهد با پرداخت تمامی دارایی

مدارک موردنیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

    کپی کارت ملی و شناسنامه تمامی افراد
    اصل گواهی نداشتن سوء سابقه
    امضای اقرارنامه
    مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

بعدا نسبت به کامل کردن فرم تقاضانامه(در دو نسخه) ،اساس نامه( در دو نسخه) و شرکتنامه شروع به کار کند.شرکت های مشاور بعد از به ثبت رساندن شرکت برای انجام و اجرای پروژه های خود می بایست مدرک نظام مهندسی مرتبط با فعالیت خود را تحویل دهند.همین طور ، بعد از ثبت شرکت ، می توان نسبت به رتبه گرفتن شروع به کار کند.

نظرات() 

یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

ثبت شرکت در بروجرد

نویسنده: nazanin nazanin   

ثبت شرکت در بروجرد

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب قصد دارد در خصوص ثبت شرکت در بروجرد نکاتی را به شما توضیح دهد.خرم آباد بزرگترین شهر لرنشین، بیست و سومین شهر پرجمعیت ایران و مرکز استان لرستان است.این استان دارای هوای متنوع و رودهای پرآب و خاك آبرفتی حاصل‌خیز، استعدادی ویژه در كشت محصولات كشاورزی دارد. غلات، چغندرقند و حبوبات،‌ مهم‌ترین فرآورده‌های كشاورزی آن محسوب می‌شوند. دامپروری و دامداری در سراسر استان رایج است. عشایر، روستاییان و ساكنان اطراف شهرها به فعالیت‌های دام‌پروری می‌پردازند. در نواحی مرطوب‌تر استان، پرورش گاو و در میان عشایر و روستاهای خشك‌تر پرورش گوسفند و بز، مرغ و خروس، غاز،‌ بوقلمون و مرغابی و دیگر طیور رایج است.

ثبت شرکت در بروجرد

در سال‌‌های اخیر در اطراف شهرهای استان، واحدهای مرغ‌داری‌ها و گاوداری‌های صنعتی نیز تأسیس شده است. پرورش زنبور و تولید عسل، یكی دیگر از فعالیت‌های كشاورزی مردم استان است. توسعة صنعتی استان لرستان از جمله می‌توان به صنایع ساختمانی، فلزی،‌ سرامیك، غذایی، پوشاك،‌ شیمیایی و صنایع دستی اشاره كرد. صنایع دستی استان لرستان مشتمل بر قالی‌بافی، جاجیم‌بافی، جولاهی، گیوه‌بافی، دباغی، هورسبو (یك نوع خورجین) و چادربافی است.در استان لرستان معادن بسیار از قبیل سنگ تراورتن (در چگنی و كوهدشت)، مرمریت (در ازنا،‌ الیگودرز و بروجرد)،‌ فلداسپات، تالك و سیلیس (در بروجرد، الیگودرز و ازنا)، سنگ گچ (در دورود و كوهدشت)، سنگ آهك (در خرم‌آباد و كوهدشت) و سرب و روی (در الیگودرز) وجود دارد كه بخشی از آن‌‌ها مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.
ثبت شرکت در خرم آباد

ثبت شرکت های تجاری در خرم آباد که اعضاء تشکیل دهنده آن ۲ و یا چند نفر هستند به گونه ای است که اعضای آن با هدف گسترش فعالیت های تجاری خود می زنند و ثبت شرکت درشهرستان های بروجرد، دورود و کوهدشت استان خرم آباد می توانند از حمایت های قانونی برخوردار شوند.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در خرم آباد

این مدارک باید برابر اصل باشند

    مدارک هویتی از جمله کارت ملی و شناسنامه مؤسسین و اعضا
    دریافت گواهی عدم سوء پیشینه اعضا و مؤسسین
    تنظیم اوراق اساسی شرکت ( اساسنامه ، شرکتنامه ، تقاضانامه و…. )
    مجوز فعالیت های شرکت اگر فعالیت ها به دریافت مجوز از ارگان مربوطه الزامی باشد .

زمان،تعرفه ثبت شرکت در خرم آباد

در خرم آباد با توجه به قالب های ثبت شرکت زمان آن هم متفاوت می باشد.در طی مدت زمان معینی کلیه فرآیند طی شده و شرکت به ثبت می رسد.هزینه های ثبت شرکت در خرم آباد شامل موارد ثبت شرکت با مسئولیت محدود و قالب ثبت شرکت سهامی خاص هزینه های ثبت آن می باشد.هم چنین نوع فعالیت و تعداد اعضای آنها متفاوت است.هزینه های دولتی در خرم آباد شامل هزینه های حق الثبت ، حق الدرج ، هزینه های تعیین نام شرکت ، هزینه های روزنامه کثیرالانتشار نوبت اول و هزینه های روزنامه رسمی نوبت دوم و.. می باشد .
مراحل ثبت شرکت در خرم آباد

    مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها و تکمیل فرم و انتخاب نام شرکت
    اعلام تاییدیه نام شرکت در سامانه
    ارسال مدارک به صورت سفارشی از طریق اداره پست برای انجام ثبت شرکت درخرم آباد
    سپس کارشناسان اداره ثبت خرم آباد مدارک ارسال شده را بررسی می کنند و در صورت تایید مدارک ارسالی ،به صدور آگهی مبادرت می نمایند.
    بعد از این مراحل شخص متقاضی یا وکیل ثبت شرکت جهت دریافت مدارک ثبتی و امضاء دفاتر به اداره مراجعه کند.
    بعد از تایید کلیه مراحل و اخذ شماره ی ثبت،آگهی ثبت شرکت را در روزنامه رسمی باید ثبت کنید.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در خرم آباد

در این نوع شرکت که با هدف های تجاری مشترک تاسیس می شود ،حداقل تعداد اعضا ۲ نفر و حداقل سن قانونی اشخاص باید بالای ۱۸ سال باشد . سرمایه اولیه تأسیس این نوع شرکت ها میبایست حداقل ۱ میلیون ریال باشد و سرمایه در این نوع شرکت ها به سهام تقسیم بندی نمی گردد. تمامی اعضا به اندازه سهام خود مسئول تعهدات شرکت می باشند .
ثبت شرکت سهامی خاص در خرم آباد

در شرکت سهامی خاص حداقل تعداد اعضا ۵ نفر می باشد.این نوع شرکت برای انجام فعالیت های بازرگانی در ابعاد گسترده و واریز ۳۵% از سرمایه اولیه در زمان ثبت آن الزامی است.
ثبت موسسه در خرم آباد

هدف از ثبت موسسات غیر تجاری در خرم اباد،انجام فعالیت های غیر تجاری می باشد.باتوجه به هدف ،این موسسات در دو قالب انتفاعی و غیر انتفاعی ثبت می شود.موسسات غیر انتفاعی که اشخاص حقوقی می باشند ، هدف آنها سودآوری و تقسیم سود نمی باشد مانند انجمن ها و یا اتحادیه هاو…و همچنین موسسات انتفاعی که هدف اصلی آنها سودآوری بیشتر است. مانند امور غیر تجاری ادبی ، علمی ، آموزشی ، خیریه و…
ثبت شرکت تولیدی و صنعتی ، خدماتی ، پیمانکاری ، عمرانی و ساختمانی در بروجرد

با ازدیاد روز افزون فعالیت های تجاری موضوعات مختلفی شامل : تولیدی و صنعتی ، خدماتی ، پیمانکاری ، عمرانی و ساختمانی می باشد برای ثبت درخواست می شود، این موضوعات مورد توجه مهندسین و پیمانکاران و تولید گران قرار گرفته است و ثبت شرکت با این موضوع ها میتواند تضمین محکمی برای انجام فعالیت هایی از جمله ثبت برند می باشد به این ترتیب حس اعتماد را در بین مصرف کنندگان ایجاد می نماید.
اخذ پلمپ دفاتر شرکت در بروجرد

هر موسسه و شركت که شامل قوانین مالیاتی می باشد ،باید از سازمان امور مالیاتی دفاتر قانونی خود را ( كه به آن ها دفاتر قانونی نیز می گویند) برای درج تمامی فعالیت های مالی خود تحویل بگیرد.

با توجه به دستور العمل ها و آئین نامه نگارش دفاتر قانونی تمامی شركتها باید عملیات مالی خود را به ترتیب وقوع به صورت خوانا و بدون خط خوردگی در این دفاتر بنویسند و در پایان سال مالی ، زمانی كه اظهار نامه مالیاتی را تحویل می دهند باید دفاتر پلمپ شده را برای استناد به دارایی تحویل می دهند.
دفاتر پلمپ ( دفاتر مالیاتی ) برای مشخص کردن امور مالی سالیانه شرکت, ثبت شرکت , بصورت اجباری می باشد.
انواع شرکتهای تجاری در خرم آباد

    ثبت شرکت بازرگانی در خرم آباد
    ثبت شرکت پیمانکاری در خرم آباد
    ثبت شرکت خدماتی در خرم آباد
    ثبت شرکت گردشگری در خرم آباد
    ثبت شرکت ساختمانی در خرم آباد
    ثبت شرکت عمرانی در خرم آباد
    ثبت شرکت تولیدی در خرم آباد
    ثبت شرکت صنعتی در خرم آباد
    ثبت شرکت دانش بنیان در خرم آباد
    ثبت شرکت معماری در خرم آباد

ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها استان لرستان

    ثبت شرکت در پل دختر
    ثبت شرکت در کوهدشت
    ثبت شرکت در درود
    ثبت تغییرات شرکت در الیگودرز
    ثبت تغییرات شرکت در ازنا
    ثبت تغییرات شرکت در بروجرد

ثبت تغییرات شرکت در خرم آباد

افرادی که در خرم آباد به ثبت شرکت اقدام کرده اند و با بوجود آمدن شخصیت حقوقی و دریافت شماره ثبت شرکت می توانند طی تنظیم صورت جلسه ای به تغییراتی در اساسنامه اقدام فرمایند.البته تغییراتی که در شرکت بوجود می آورند باید در چهارچوب مضمون اساسنامه باشد.
مدارک لازم برای ثبت تغییرات شرکت در خرم آباد

    کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای جدید ، بازرسین و سهامداران ( برابر اصل )
    کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای قدیم و جدید
    تعداد سهام شرکت و اعضای قدیم و جدید
    اسامی اشخاصی که حق امضا دارند
    آدرس و کد پستی شرکت
    سمت اعضای جدید و قدیم
    کپی آخرین آگهی تغییرات
    مبلغ سرمایه و ارزش ریالی
    کپی کارت پایان خدمت اعضا و بازرسین جدید به بعد برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی
    در صورت نقل و انتقال سهام برگه دارایی

مراحل ثبت تغییرات شرکت در خرم آباد

    شرکت ها باید صورت جلسه ای را در ثبت تغییرات تنظیم نمایند و سپس به ثبت تغییرات شرکت اقدام فرمایند.
    تنظیم صورتجلسه و امضا تمام اوراق توسط شرکا
    مراجعه به سامانه ی اداره ی ثبت شرکت ها
    بارگذاری مدارک و درج اطلاعات خواسته شده در سامانه ی فوق
    ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکتها
    مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی برای اخذ آگهی تغییرات
    پرداخت هزینه روزنامه رسمی
    صدور آگهی

کارشناسان و مشاوران موسسه حقوقی کریم خان با مشاوران متخصص درعرصه ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت در بروجرد میتوانند بهترین یاری رسان شما در این زمینه باشند.

نظرات() 

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو